Stowarzyszenie DAFA


ME Polska jest członkiem założycielem stowarzyszenia DAFA

W 2006 roku wiodące firmy sektora budowlanego w zakresie wykonawstwa dachów płaskich i fasad podjęły dyskusję o przedsięwzięciu wspólnych działań ku optymalizacji efektów z prowadzonej działalności. Rezultatem wielu spotkań i rozmów firm wykonawczych było powołanie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, zwanego w skrócie Stowarzyszeniem DAFA.

Stowarzyszenie DAFA tworzą firmy wykonawcze oraz producenci i dostawcy materiałów oraz urządzeń techniki budowlanej.

W spotkaniu założycielskim udział wzięli reprezentanci 14 czołowych firm, wiodących prym na rynku budowlanym dachów płaskich i fasad w Polsce. Oficjalny proces zarejestrowania Stowarzyszenia nastąpił poprzez wpis do KRS w dniu 18.05.2006r.

Do dzisiaj deklarację członkowską złożyło ponad 60 firm. Kolejne przechodzą etap rekrutacji.

Stwarzając jednolite kryteria rekrutacyjne, DAFA proponuje partnerstwo firmom wiarygodnym, rzetelnym biznesowo oraz spełniającym określone normy i standardy wykonawcze. Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z firmami, które przestrzegają Kodeksu Pracy, norm BHP, zobowiązują się przestrzegać jakości wykonawstwa, a standard dostarczanych przez nie produktów jest zgodny z prawem budowlanym i parametrami niezbędnymi dla uzyskania wysokiego standardu eksploatacji inwestycji.

Stowarzyszenie DAFA jest platformą porozumienia i współpracy pomiędzy firmami w celu tworzenia przejrzystych i efektywnych reguł, zabezpieczających i optymalizujących interesy wszystkich uczestników procesu realizacyjnego.

Żaluzje akustyczne Panele akustyczne Elewacja perforowana Corten Cor-ten Kortenowska